558 341 586
603 825 226
ic@gotic.cz


Provozní doba IC:
Po-Pá8:00 - 16:00Říjen - Květen
So, svátky8:30 - 12:30Říjen - Květen
Po-Pá8:00 - 16:00Červen - Září
So8:30 - 14:30Červen - Září
Ne, Svátky8:30 - 12:30Červen - Září
 • Gorolské turistické informační centrum
  Gorolské turistické informační centrum

  Srdečně zveme na tzv. „gorolské dny“, během kterých si můžete vyzkoušet některé z původních řemesel, dovědět se zajímavosti o výrobě regionálních produktů a seznámit se s gorolskými zvyky.

 • Mosty u Jablunkova
  Mosty u Jablunkova

  Mosty u Jablunkova najdete lehce – leží v nejvýchodnější části České republiky, v Moravskoslezském kraji, na trojmezí tří států – Česka, Polska a Slovenska. Jejich rozloha, kde žije přibližně 4.000 obyvatel, dosahuje 34 km2, celková délka obce je 8 km.

 • Turistický výšlap aneb „Z chaty na chatu”
  Turistický výšlap aneb „Z chaty na chatu”

  Blízké okolí Mostů u Jablunkova vyniká velkou koncentrací turistických chat. Najdete jich zde pět:

  Gírová - 4 km
  Kamenná chata - 6 km
  Severka - 5 km
  Skalka - 4 km
  Studeničný - 5 km
   
 • Výlet za historií a světovou raritou: Šance a Megoňky
  Výlet za historií a světovou raritou: Šance a Megoňky

  Vydejte se na výlet kolem česko-slovenské hranice a prohlédněte si zbytky starého opevnění Šance a najděte v kamenolomu Megoňky záhadné kamenné koule (gule).

 • Gorolszusem nad Mosty
  Gorolszusem nad Mosty

  Krásná příroda, kulinářské speciality místní kuchyně a aktivní odpočinek s celou rodinou. Sen nebo skutečnost? Navštivte Ski areál Mosty s celoročním provozem a najdete zde náročné atrakce s pořádnou dávkou adrenalinu i příjemnou zábavu.

 • Dovolená na kole
  Dovolená na kole

  Hornaté okolí Mostů u Jablunkova nabízí ideální podmínky pro výlety na trekingových a především na horských kolech. Nachází se zde síť značených cyklotras vedoucích až na vrcholky hor s chatami s dobrým občerstvením.

GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GOTIC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ÚVODNÍ INFORMACE
Správce osobních údajů:
GOTIC, příspěvková organizace, se sídlem Mosty u Jablunkova 381, 739 98 Mosty u Jablunkova
IČ: 75143364
Společnost je zapsaná u obchodního soudu v Ostravě dne 8. 10. 2008, oddíl Pr, vložce číslo 1086 (dále jen „Správce“ nebo „TIC“).

Kontaktní údaje správce:
Adresa pro doručování:
GOTIC, příspěvková organizace, se sídlem Mosty u Jablunkova 381, 739 98 Mosty u Jablunkova
Adresa pro elektronickou a telefonickou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 558 341 586
datová schránka: u3mkkek.

Pověřenec:
Jelikož činnost TIC činnost nespadá do vymezení v článku 37 odst. 1 písm. b) a c) obecného nařízení, není jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů. 
Tzn. že TIC nesplňuje ani jednu ze tří podmínek:

 • zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí;
 • hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů;
 • hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.


PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
TIC zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále s vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).
Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a TICem nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
V případě vzniku smluvního vztahu zasílá TIC svým zákazníkům obchodní sdělení související s nabízeným zbožím a službami z důvodu realizace oprávněných zájmů TICu v podobě omezeného přímého marketingu. TIC tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování.
Z důvodu realizace oprávněného zájmu TICu zpracovává TIC osobní údaje osob za účelem vyřízení odpovědi této osoby vyplňující formulář na webových stránkách organizace. TIC tak nevyžaduje se zpracováním osobních údajů za tímto účelem souhlas.
V případě přímého marketingu ze strany TIC bez vzniku smluvního vztahu je TIC oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje pouze na základě Vašeho souhlasu.
TIC jakožto zadavatel veřejných zakázek malého rozsahu taktéž v rámci plnění právní povinnosti zpracovává osobní údaje uchazečů – fyzických osob.
Pro lepší cílení reklamy a propagace TIC zpracovává při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách spravovaným organizací TIC. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. Více informací o cookies naleznete na našem webu v sekci GDPR.

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
Plnění smluvní povinnosti – zpracovávány jsou osobní údaje, které zákazníci sami poskytnou při registraci nebo při vytvoření objednávky či při realizaci smlouvy. Jedná se zpravidla o: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail.
Kontaktní formuláře na webových stránkách organizace nebo v tištěné podobě k vyplnění v TIC, zpracováváno je: jméno, příjmení, e-mailová adresa nebo telefonní číslo.
V případě udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení ze strany TIC: jméno, příjmení, e-mailová adresa nebo telefonní číslo.
V případě uchazeče – fyzické osoby: jméno, příjmení, adresa, telefonní kontakt, e-mailová adresa.
Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává Společnost údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.
Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) nejsou ze strany TICu zpracovávány.

ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
Správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb prostřednictvím webových stránek, elektronické pošty a osobního kontaktu zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR, osobní údaje Subjektů údajů k těmto účelům:

 • kontaktování a poskytnutí informací, o které Subjekt údajů požádá (využíváno, jméno, příjmení, e-mailová adresa nebo telefonní číslo);
 • plnění smluvní povinnosti (využíváno jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo)
 • vedení databáze pro přímý marketing (uvedeno jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa);
 • přímý marketing na základě souhlasu Subjektu údajů (využíváno jméno, příjmení, e-mailová adresa nebo telefonní číslo);


JAK DLOUHO BUDEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, tj. po celou dobu vyřizování objednávky či plnění smlouvy. Ze zákona TIC následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.
Obchodní sdělení jsou zasílána po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování osobních údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 7 let. Poté Společnost požádá o udělení souhlasu opětovně.
Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies budou zpracovávány po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies jsou povoleny ve Vašem prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.
Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedeného je zpracováváno pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na TIC vztahují.
Jakmile pomine účel zpracování či Správce již nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování osobních údajů, Správce osobní údaje vymaže.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně pracovníky TIC.
Osobní údaje subjektu údajů budou dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů: zpracovatelům, kteří poskytují Správci účetní, serverové, webové, cloudové nebo IT služby;

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Správce tímto informuje Subjekty údajů o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících GDPR, na základě kterých TIC jako Správce osobních údajů nakládá s Vašimi osobními údaji.
Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda jsou či nejsou osobní údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, má Subjekt údajů právo získat k osobním údajům přístup.
Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného otálení opravil nepřesné osobní údaje, případně s přihlédnutím k účelům zpracování má Subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Subjekt údajů má právo, aby Správce vymazal osobní údaje, pokud již osobní údaje nejsou dále potřebné pro účel zpracování. Subjekt údajů odvolal souhlas k jejich zpracovávání, vznesl námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
Subjekt údajů má právo, aby Správce omezil zpracování, pokud Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu nezbytnou k ověření správnosti osobních údajů, Správce již osobní údaje dále nepotřebuje pro účel zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, či Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů.
Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobním údajů bez jakékoli sankce. Souhlas může Subjekt údajů odvolat jakýmkoli způsobem uvedeným výše na jednotlivých kontaktních údajích Správce. Odvoláním souhlasu Subjektem údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.
Subjekt údajů má právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se Subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy. Příslušným dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, pro účely přímého marketingu anebo pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

BEZPEČNOST
TIC tímto prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy. Osobní data subjektu údajů jsou ze strany TICu zabezpečena prostřednictvím nastavených technických i organizačních opatření.
Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.

ÚČINNOST
Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.

Zásady GDPR v GOTIC ke stažení zde.
Odůvodnění nejmenování pověřence GDPR ke stažení zde.

 

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GOTIC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE – INFORMACE O POUŽITÍ COOKIES

ÚVODNÍ INFORMACE
Správce osobních údajů:
GOTIC, příspěvková organizace
, se sídlem Mosty u Jablunkova 381, 739 98 Mosty u Jablunkova,
IČ: 75143364
Společnost je zapsaná u obchodního soudu v Ostravě dne 8. 10. 2008, oddíl Pr, vložce číslo 1086 (dále jen „Správce“ nebo „TIC“).

Kontaktní údaje správce:
Adresa pro doručování:
GOTIC, příspěvková organizace, se sídlem Mosty u Jablunkova 381, 739 98 Mosty u Jablunkova
Adresa pro elektronickou a telefonickou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 558 341 586
datová schránka: u3mkkek.

Pověřenec:
Jelikož činnost TIC činnost nespadá do vymezení v článku 37 odst. 1 písm. b) a c) obecného nařízení, není jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů.

CO JSOU TO COOKIES SOUBORY?
Za účelem zlepšení fungování webové stránky, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá Správce na svých webových stránkách tzv. cookies soubory. Cookies soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači nebo mobilním zařízení, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
Druhy cookies souborů, které společnost Správce shromažďuje na svých webových stránkách:

 • Relační cookies - dočasné a zůstávají uloženy v zařízení do opuštění webové stránky;
 • Permanentní cookies (login) – slouží pro trvalé přihlášení zákazníka. Cookies je uchovávána po dobu [vypršení session] nebo do odhlášení;
 • Cookies třetích stran – Google Analytics pro získání statistických informací, expirace dle nastavení prohlížeče, popřípadě do odstranění.


JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME?

 • Nezbytné soubory cookies – jsou nutné ke správné funkci stránek, umožňují navigaci na webové stránce a využívání jejich služeb a funkcí. Bez těchto zcela nezbytných souborů cookie by webové stránky nefungovaly bezproblémově, a některé služby či funkce, by zřejmě nebylo možné poskytnout
 • Preferenční soubory cookies – shromažďují informace o volbách a preferencích uživatele a umožňují Správci zapamatovat si jazyk či jiné lokální nastavení a podle toho přizpůsobit webové stránky
 • Sledovací soubory cookies pro sociální sítě – používají se na sledování členů (a nečlenů) sociálních sítí pro účely analýzy tržních průzkumů a vývoje výrobků
 • Analytické soubory cookies – shromažďují informace o způsobu využívání webové stránky uživatelem, a umožňují Správci zlepšovat jejich fungování.
 • Marketingové soubory cookies – reklamní soubory cookie se používají pro marketingové účely
 • Cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti) - tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a TIC nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.
  Podrobnější informace získáte na výše uvedeném kontaktu na Správce.


POSTUP PRO ODSTRANĚNÍ SOUBORŮ COOKIES
Soubory cookies a údaje uložené o Vaší osobě můžete vždy odstranit. Postup odstranění souborů cookies v prohlížeči naleznete v odkazech níže:


GOOGLE ANALYTICS A GOOGLE ADWORDS
K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá Správce službu také Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“).
Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookies souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách Správce nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).
Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.
Sběru cookies souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookies, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;
V rámci služby Google Analytics využívá Správce i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.
Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek Správce vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

Zásady GDPR - Cookies v GOTIC ke stažení zde.

 

 

 

 

Fotogalerie

Neznáme se? Poznejme se!
Dny s řemeslem v dřevěnce
Prázdninové čtvrtky v dřevěnce
home photo other en
Více fotografií